Zasady funkcjonowania

MOSiR działa w ramach obowiązującego prawa tj. m. in. ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, uchwały NrXII/191/99 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 22 października 1999 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Stalowej Woli, uchwały Nr XIV/232/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli oraz uchwały II/31/02 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 6 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

MOSiR jest uprawniony do tworzenia własnych regulaminów regulujących działalność jednostki (regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury kontroli zarządczej, zasady prowadzenia rachunkowości, regulaminy korzystania z obiektów sportowych MOSiR).