Struktura własnościowa
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR jest jednostką budżetową realizującą zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu rekreacji ruchowej.
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową pozostającą w strukturze organizacyjnej Miasta.
  • Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Rada Miejska w Stalowej Woli oraz Prezydent Miasta w zakresie określonym w odrębnych przepisach.